Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  24. 11. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 19. 11. 2015

  Do galérie Johnny Perfekto boli pridané fotografie.

 • 19. 11. 2015

  Do galérie Erasmus+ Maďarsko boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  19. 11. 2015

  Riaditeľ SOŠ Snina oznamuje, že podľa  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov poskytuje voľno žiakom dňa 20. novembra 2015 z organizačných dôvodov - prerušená distribúcia elektriny od 7,10 - 17,00 h z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

  Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy

 • Žiačky Strednej odbornej školy v Snine opäť v europarlamente

  13. 11. 2015

  V dňoch od 24. – 28. októbra sa žiačky našej školy Denisa Rudžíková a Mária Škutková na pozvanie europoslankyne Moniky Smolkovej zúčastnili sponzorovaného zájazdu. Ich cesta spolu s ďalšími 60-timi ľuďmi z celého Slovenska viedla do Štrasburgu.  Dievčatá boli ubytované v malebnom mestečku Erstein, neďaleko od Štrasburgu. Počas tohto výletu si oživili spomienky spred pol roka, kedy sa tam dostali za úspech v projekte EUROSCOLA 2014. Opäť zažili vyhliadkovú plavbu mestom, obzreli si krásnu katedrálu Notre-Dame a mnoho ďalších pamiatok. Hlavnou časťou zájazdu však bola návšteva europarlamentu, beseda s pani Smolkovou a sledovanie rokovania europoslancov. Dievčatá prišli zo zájazdu oddýchnuté a plné nezabudnuteľných zážitkov. Ďakujeme. 

 • Úspech žiačok Strednej odbornej školy na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave

  13. 11. 2015

  18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa uskutočnil v dňoch 5. a 6. novembra 2015 v Incheba hale Bratislava. Hlavným organizátorom veľtrhu je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý komplexne zastrešuje problematiku odborného vzdelávania na Slovensku. Spoluorganizátorom bola Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF.  Zúčastnilo sa ho 50 cvičných firiem zo Slovenska a zahraničia. Cvičnú firmu  BTP, s.r.o.  zo Strednej odbornej školy Snina  reprezentovali žiačky štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia  Mária Škutková, Simona Britanová a Štefánia Harmanská.  Predmet cvičná firma vedie žiakov k tomu, aby si upevnili, precvičili a spojili s praxou základné teoretické poznatky, získané počas štúdia odborných ekonomických predmetov. Umožňuje to simulácia obchodných, administratívnych, personálnych, účtovných, marketingových, bankových, daňových a iných hospodárskych operácií. Cvičná firma ako cvičný podnikateľský subjekt kopíruje činnosti z hospodárskej praxe a riadi sa platnou legislatívou Slovenskej republiky, ktorá sa vzťahuje na podnikanie a podnikateľské subjekty. Cvičná firma preto plní celý rad povinností, ktoré sú identické s povinnosťami reálnych firiem voči úradom štátnej správy. Cieľom veľtrhu cvičných firiem je predstaviť  úroveň kľúčových kompetencii študentov, ktorými sú prezentácia kreativity a flexibility mladých, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Stánok našej  školy s podnadpisom „Babičkine Tradičné Pirohy“ zaujal odbornú porotu aj návštevníkov. Reprezentantky cvičnej firmy využili pri ponuke produktov nielen katalóg, akciové letáky a samotný imidž stánku, ale  aj ochutnávku  pečených pirohov. Odborná porota pozorne sledovala spôsob vedenia obchodného rozhovoru, znalosť produktov a aj vystupovanie zástupcov firmy. Ďalšími hodnotenými kategóriami veľtrhu boli katalóg, imidž stánku, logo a slogan cvičnej firmy. Sme radi, že zástupkyne našej školy  zaujali vo všetkých uvedených kategóriách a  získali  5. miesto v hlavnej súťaži.  Prebojovať sa v silnej konkurencii nie je vôbec jednoduché, preto konečný výsledok potešil nielen samotných aktérov. Osobné skúsenosti a zážitky z predvianočnej ratislavy prispeli k atraktivite danej akcie a k motivácii naďalej pracovať na vlastnom osobnom raste.        E.S.

 • Zahraničná prax žiakov SOŠ Snina

  13. 11. 2015

  Vďaka úspešnému programu Európskej komisie Erasmus+  môžu žiaci Strednej odbornej školy v Snine absolvovať odbornú prax v Maďarsku a v Taliansku. Tento program sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania v celej Európe, poskytovanie príležitostí študentom absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a svetom práce. 

  Naša škola je v súčasnosti veľmi dobre vybavená. Teoretické vyučovanie aj odborný výcvik zabezpečuje študentom vzdelávanie pomocou najnovších technológií  v čo najväčšom pohodlí. Súčasný trend však vyžaduje, aby ľudia vedeli zvládnuť akúkoľvek  situáciu, preto  väčšina firiem alebo organizácií pri hľadaní zamestnancov vyberá tých, ktorí disponujú nielen znalosťou odborných predmetov a cudzích jazykov,  ale sú pripravení na riešenie problémov, nezľaknú sa prekážok a vedia pohotovo zareagovať. 

  Naším hlavným cieľom je, aby študenti zažili prácu v skutočných organizáciách a firmách, kde im nepomáhajú rodičia a učitelia, ale  musia sa spoliehať na vlastné schopnosti V rámci  tohto projektu v nedeľu 8.11.2015 vycestovalo 21 študentov SOŠ Snina do  Budapešti v Maďarsku na trojtýždňovú stáž. Sedem študentov študijného odboru obchodná akadémia vykonáva odbornú prax v cestovnej kancelárii Neckermann, sedem študentov nadstavbového štúdia spoločné stravovanie a sedem študentov učebného odboru kuchár pracuje v hotelových zariadeniach Danubius v Budapešti. Zároveň v týchto dňoch prebieha v škole príprava ďalšej skupiny žiakov učebného odboru autoopravár – mechanik na zahraničnú stáž do automobilových závodov  v Miláne. Táto zahraničná mobilita si kladie za cieľ viesť žiakov k samostatnému mysleniu a hľadaniu riešení,  vzbudiť ich záujem o celoživotné  vzdelávanie, vedieť sa uplatniť na trhu práce, ba stať sa potenciálnym zamestnávateľom pre ďalšiu mladšiu skupinu. Po absolvovaní odbornej praxe študenti dostanú certifikát, ktorý im pomôže ľahšie sa presadiť  na trhu  práce  nielen na území Slovenskej republiky, ale i v zahraničí.   I.G.

 • Aktualizácia údajov

  13. 11. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň otvorených dverí na PSK

  29. 10. 2015

  Dňa 27. 10. 2015 sa konal Deň otvorených dverí na PSK už po siedmy raz. V budove úradu kraj prezentoval svoje zariadenia a školy širokej verejnosti. Na tejto akcii prezentovala Stredná odborná škola Snina tradičné jedlá (pečené pirohy s hríbovou omáčkou, halušky s kyslou kapustou, orechové a makové záviny) a  maketu chodníka zdravia. Chodník zdravia je vybudovaný v areáli SOŠ,  slúži všetkým žiakom, zamestnancom  a širokej verejnosti.

  SOŠ reprezentovali žiačky IV. OA  triedy študijného odboru obchodná akadémia Diana a Kristína Bobeničové, žiačka II. A triedy učebného odboru kuchár Floriána Ožvoldová a žiak II. NA triedy nadstavbového štúdia odboru spoločné stravovanie Blažej Britan. Chutné jedlá pripravovala Mgr. Mária Kepičová a Mgr. Anna Kosťunová, majsterky odborného výcviku. Za pekné aranžérske výtvory patrí poďakovanie Bc.  Anne Petríkovej, MOV. Pri svojej práci využila plody našich záhrad.

  Počas celého Dňa sa návštevníci mohli zapájať do mnohých hier a súťaží. O dobrú náladu sa postarali mnohé folklórne a zborové súbory.                                                                         IG

 • Stredná odborná škola Snina sa zapojila do projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“

  29. 10. 2015

  Pri príležitosti 4. ročníka  Medzinárodného mesiaca školských knižníc Stredná odborná škola Snina sa zapojila do  celoslovenského  projektu  „ Záložka do knihy spája slovenské školy“. Do projektu sa zapojili žiaci tretieho ročníka študijného odboru obchodná akadémia, žiaci prvého ročníka učebného odboru kuchár a žiaci nadstavbového štúdia odboru spoločné stravovanie, ktorí  vyhotovili pre partnerskú Strednú odbornú školu polytechnickú v Liptovskom Mikuláši  záložky ľubovoľnou technikou. Hotové záložky si vzájomne vymeníme. Veríme, že naši žiaci sa stali vzácnymi poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.

  Cieľom celého podujatia je návrat ku knihe – priateľovi človeka a podporenie kladného vzťahu k čítaniu a poznávaniu nového. 

  IG

 • 30. 10. 2015

  Do galérie Deň PSK boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Košice

  26. 10. 2015

  V dňoch 21. a 22. októbra 2015 Obchodná akadémia  Košice usporiadala 13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Zúčastnilo sa ho 21 cvičných firiem zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Medzi účastníkmi bola aj cvičná firma BTP, s.r.o.  zo Strednej odbornej školy Snina,  ktorú reprezentovali žiačky štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia  Mária Škutková, Simona Britanová a Štefánia Harmanská.  Stánok s podnadpisom „Babičkine Tradičné Pirohy“ zaujal návštevníkov nielen svojím dizajnom a propagačným materiálom,  ale aj chutnými  pečenými pirohmi.

  Program veľtrhu bol rozvrhnutý do dvoch dní.  Po slávnostnom otvorení  veľtrhu o 13. hod. nasledovalo obchodovanie medzi zúčastnenými cvičnými firmami.  Tie mohli získať ocenenie v kategóriách – najkrajší stánok, najlepší reprezentant,  najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy a najlepšia cvičná firma.

  Na druhý deň sa veľtržná hala zaplnila ďalšími návštevníkmi z radov základných a stredných škôl z Košíc a okolitých miest. Každá cvičná firma chcela uzatvoriť čo najviac obchodov, prilákať do svojho stánku čo najviac návštevníkov. Prezentačné a komunikačné zručnosti  jej zamestnancov  mali pod drobnohľadom aj členovia hodnotiacej poroty. Súbežne vo vedľajšej sále sa súťažilo o najlepšiu elektronickú prezentáciu.

  V minulom školskom roku získali zástupcovia našej školy  1. miesto v kategórii najlepší  stánok. Hoci tento rok  cvičná firma BTP, s.r.o.  nezískala žiadne výherné umiestnenie,  získali sme uznanie a pochvalu od svojich konkurentov a návštevníkov. Za  vzornú reprezentáciu  školy  a  cvičnej firmy patrí  spomínaným žiačkam poďakovanie.  Za prípravu chutných pirohov ďakujeme pani  Mgr. Márii Kepičovej, majsterke odborného výcviku Strednej odbornej školy v Snine.

 • Riaditeľské voľno

  16. 10. 2015

  Riaditeľ SOŠ Snina oznamuje, že podľa  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov poskytuje voľno žiakom dňa 19. októbra 2015 z organizačných dôvodov - prerušená distribúcia elektriny od 6,30 - 18,30 h z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

  Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy

 • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia.

  Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie dňa 1. októbra 2015 (štvrtok) o 15.30 h, ktoré sa uskutoční v spoločenskej miestnosti školského internátu. 
   

  Všetci ste vítaní!

   

  Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy

 • Aktualizácia údajov

  29. 9. 2015 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • SOŠ Snina v Rádiu Regina

  9. 9. 2015

  V sobotu 5.9.2015 Rádio Regina v rámci dňa otvorených dverí okrem ďalších sprievodných akcií organizovalo už po štvrtýkrát súťaž Koláč Rádia Regina 2015 – „Náš jablkový“. Súťaž bola určená nadšencom varenia a pečenia. Aj touto akciou chcelo Radio Regina prispieť k popularizácií odborov, o štúdium ktorých klesá záujem a zároveň vytvoriť priestor a prezentáciu talentovaných mladých ľudí. 

  Už minulý rok rozšírili súťaž poslucháčov o juniorskú kategóriu a tak to bolo aj v tomto roku. Tradičnej súťaže o Koláč Rádia Regina sa zúčastnila aj  žiačka III. A SOŠ Snina triedy odboru kuchár Iveta Chochlová. Slávnostný jablkový koláč pripravila pod dohľadom MOV Mgr. Márie Kepičovej. Predsedom hodnotiacej komisie bol Fratišek Krankota kuchár z Prešovského klubu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Súčasťou akcie boli aj rozhovory s autormi koláčov i hodnotiacou komisiou vysielané naživo. Koláč z našej dielne mal veľký úspech a komisia ho ohodnotila 3. priečkou. Aj touto akciou sa naša škola – Stredná odborná škola zapísala do povedomia všetkých prítomných.

  Dúfam, že získané skúsenosti a nápady žiačka využije v ďalších súťažiach i vlastnej sebarealizácii. Tešíme sa, že o rok sa zúčastníme ďalšieho ročníka.

  Mgr.  Mária Kepičová MOV

 • Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

  7. 9. 2015

  Maturitná skúška v mimoriadnom skúšobnom období sa uskutoční 10.9.2015 od 7.30 h.

 • Úspech SOŠ Snina v Nitre 

  1. 9. 2015

  Dňa 21. 08. 2015 sa konal druhý ročník juniorskej cukrárskej súťaže v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.  Organizátorom súťaže bola spoločnosť  Monikinetorty, s.r.o. zastúpená majiteľkou Monikou Siskovou. Záštitu nad podujatím mal  minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  pán Ľubomír Jahňatek.  Úlohou prihlásených bolo zvládnuť  v časovom limite 3 hodín zadanú tému: hudobná torta. Každý súťažiaci v tomto zápolení  mal možnosť ukázať svoje umenie pred plným hľadiskom. 

  Súťaže sa zúčastnila aj Lucia Kuchárova, žiačka 3.ročníka Strednej odbornej školy Snina učebného odboru cukrár pod vedením Ing. Ruslany Briľakovej, kde  získala   3. miesto. Bola ocenená vecnými cenami,  poukážkou v hodnote 100 € a postúpila na medzinárodnú súťaž „Svatební dort 2016“ do Prahy. Na priebeh akcie, ale aj na samostatnú prácu a schopnosti súťažiacich dozerala odborná porota. Členmi odbornej poroty boli Lukáš Skala, najlepší cukrár Českej republiky, Adriana Poláková,  moderátorka relácie Teleráno v TV Markíza, PhDr. Ildiko Maggioni Brazová ,riaditeľka odboru potravinárstva Ministerstva pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR, cukrár Florián Liščík,  spolumajiteľ cukrárskej výrobne Floril  z Malinova a Ing. Zlatica Kramárová,  šéfredaktorka časopisu Hotelier. 

  V rámci sprievodných akcií vystúpili aj známe tváre zo speváckej súťaže SuperStar Thomas Puskailer a Paulína Ištvancová, ktorí mali nakoniec autogramiádu. Vedenie školy ďakuje žiačke Lucii Kuchárovej za vzornú reprezentáciu školy   a Ing. Ruslane Briľakovej za jej prípravu na súťaž. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria