Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  5. 5. 2016 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 5. 5. 2016

  Do galérie Mladý tvorca 2016 - Nitra boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  4. 5. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 11. 4. 2016

  Do galérie Deň učiteľov 2016 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  23. 3. 2016 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Najväčšie úspechy žiakov SOŠ v Snine v súťaži SIP

  17. 3. 2016

  „Úspech sa nemeria podľa toho, čo dosiahneš, ale podľa prekážok, ktoré prekonáš“

          (Ethan Hawke)

  Práca s informačno-komunikačnými technológiami je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých stredných školách na Slovensku.

   „Súťaž v spracovaní informácií na počítači – SIP“ prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, rozvíja ich tvorivé odborno-praktické schopnosti, upevňuje ich vedomosti, zručnosti, návyky. Vytvára u žiakov trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti, upevňuje záujem žiakov o sebavzdelávanie a prispieva k rozvoju ich tvorivého myslenia, prispieva k efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. Učitelia stredných škôl spätne využívajú poznatky získané na súťažiach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a vytvárajú podmienky na úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach a na majstrovstvách sveta.

  Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov stredných škôl. Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu i mimo neho. Je založené na systematickej, skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi.

  Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré na riadenie celoštátnej súťaže vymenúva predsedu a 10 členov celoštátnej komisie. Odborným, metodickým a finančným gestorom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

  Súťaž má tri domáce postupové kolá: školské, krajské a celoštátne kolo. Môže sa ukončiť medzinárodnou súťažou a majstrovstvami sveta.

  Súťaž sa vyhlasuje v troch súťažných disciplínach:

  1. písanie na počítači – je zamerané na kvalitu a kvantitu spracovania textu odpisovaním na klávesnici z papierovej predlohy;

  2. úprava textu na počítači – so zameraním  na zručnosti v autorskej korektúre predloženého textu, na základe úloh vyznačených pomocou korektorských značiek.

  3. profesionálne spracovanie textu (wordprocessing) – so zameraním na profesionálne spracovanie externého textu podľa vytlačených detailných inštrukcií. 

  V niektorých rokoch boli mimoriadne úspešní, čo je vidieť z nasledovného prehľadu.

  Rok

  Meno žiaka

  Umiestnenie

  Súťaž

  Výsledok

  2008

  Viera Sidorová

  2. miesto

  Krajská súťaž – odpis textu

  353,9 č. ú./min.

  2008

  Martin Gič

  6. miesto

  Krajská súťaž – odpis textu

  314,7 č. ú./min.

  2008

  Viera Sidorová

  3. miesto

  Krajská súťaž – UTX

  72 korektúr

  2008

  Martin Gič

  4. miesto

  Krajská súťaž – UTX

  64 korektúr

  2008

  Viera Sidorová

  5. miesto

  Celoštátna súťaž – odpis textu

  364,0 č. ú./min

  2008

  Viera Sidorová

  3. miesto

  Celoštátna súťaž – UTX

  110 korektúr

  2009

  Viera Sidorová

  1. miesto

  Krajská súťaž – odpis textu

  435,0 č. ú./min

  2009

  Viera Sidorová

  2. miesto

  Krajská súťaž – UTX

  112 korektúr

  2009

  Viera Sidorová

  3. miesto

  Celoštátna súťaž – odpis textu

  406,1 č. ú./min

  2009

  Viera Sidorová

  3. miesto

  Celoštátna súťaž – UTX

  131 č. ú./min

  2010

  Lenka Barnišinová

  2. miesto

  Krajská súťaž – UTX

  87 korektúr

  2011

  Lenka Barnišinová

  1. miesto

  Celoštátna súťaž – UTX

  120 korektúr

  2011

  Lenka Barnišinová

  3. miesto

  Celoštátna súťaž – UTX

  116 korektúr

  2014

  Dominik Marinič

  5. miesto

  Krajská súťaž - wordprocessing

  58,7 % dosiahnutých bodov

  2014

  Daniela Kováčová

  7. miesto

  Krajská súťaž - wordprocessing

  54,3 % dosiahnutých bodov

  2015

  Mária Škutková

  5. miesto

  Krajská súťaž – UTX

  100 korektúr

  2015

  Daniela Kováčová

  5. miesto

  Krajská súťaž - wordprocessing

  56,6 % dosiahnutých bodov

  2015

  Mária Škutková

  7. miesto

  Celoštátna súťaž – UTX

  102 korektúr

  2016

  Mária Škutková

  5. miesto

  Krajská súťaž – UTX

  82 korektúr

  2016

  Daniela Kováčová

  2. miesto

  Krajská súťaž - wordprocessing

  85,5 % dosiahnutých bodov

  2016

  Daniela Kováčová

  7. miesto

  Celoštátna súťaž -wordprocessing

  67,26 % dosiahnutých bodov

  Rok 2009 bol pre nás veľmi úspešným pretože v tomto  roku  bola žiačka obchodnej akadémie Vierka Sidorová vyhlásená za najlepšiu súťažiacu, pretože obsadila 3. miesto v dvoch disciplínach na celoštátnej súťaži.

  Na úspechy z predchádzajúcich rokov nadviazala žiačka štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia Daniela Kováčová, ktorá reprezentovala našu školu v dňoch 9. -  10. marca 2016 na celoštátnom kole v OA v Seredi.  Postup do celoštátneho kola jej zabezpečil výkon na krajských pretekoch, kde získala 2. miesto v disciplíne wordprocessing.

  Ďakujeme  žiačke Danielke za vzornú reprezentáciu a  dosiahnuté úspechy a jej učiteľke  Ing. Anne Salajovej, ktorá ju v tejto “kráľovskej“ disciplíne vedie už tretí rok. Poďakovanie patrí aj Ing. Štefanovi Ivanovi, riaditeľovi školy ako učiteľovi informatiky za vzácne rady vo sfére informatiky.

 • 15. 3. 2016

  Do galérie EČ a PFIČ MS 2016 boli pridané fotografie.

 • 15. 3. 2016

  Do galérie Školenie BOZP a MS 2016, Volejbal boli pridané fotografie.

 • 15. 3. 2016

  Do galérie Stretnutie dôchodcov boli pridané fotografie.

 • Smútočné oznámenie

  2. 3. 2016

  ... Nezomrel som, lebo viem, 
  že budem žiť stále v srdciach tých,
  ktorí ma milovali...

   

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Snine s hlbokým zármutkom oznamuje,že dňa 1. marca 2016 nás navždy opustil náš dlhoročný spolupracovník a priateľ, učiteľ telesnej výchovy

  Bohdan Smilnický

  *01. 07. 1959       † 01. 03. 2016

  Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

  Odpočívaj v pokoji!

 • Žiačky SOŠ Snina na medzinárodnej súťaži SWEETCUP 2016

  12. 2. 2016

  Stredná odborná škola obchodu a služieb  Prešov pod záštitou VÚC Prešov usporiadala dňa 12.2.2016 súťaž mladých talentov SWEETCUP 2016 s medzinárodnou účasťou. Okrem škôl zo Slovenska sa súťaže zúčastnili školy z Poľska a Ukrajiny. Pod dohľadom odbornej poroty súťažili žiaci v odboroch predavač, aranžér, kuchár a cukrár. Súťažilo sa na tému:  „S láskou zmeňme kúsok seba.“

  Strednú  odbornú školu Snina reprezentovali dve žiačky. Žiačka 1. ročníka nadstavbového štúdia spoločné stravovanie Lucia Kuchárová, ktorá zhotovila tortu a žiačka 2. ročníka odboru kuchár Floriána Ožvoldová, ktorá urobila slávnostný dezert. Zodpovedne sa pripravovali, aby predviedli čo najlepší výkon a svojím prístupom prispeli k zviditeľneniu svojej profesie a našej školy. Obe dievčatá predviedli prípravu v časovom limite, pri dodržaní pravidiel hygieny a bezpečnosti pri práci. Profesionálny prístup, schopnosť pracovať pod tlakom, zručnosť pri modelovaní a konečnej úprave torty priniesol našim žiačkam umiestnenie v striebornom pásme.

  Poďakovanie patrí nielen dievčatám za vzornú reprezentáciu, ale aj majsterkám odborného výcviku Ing. Ruslane Briľakovej a Mgr. Anne Kosťunovej za prípravu oboch žiačok na túto prestížnu súťaž.

 • Žiaci SOŠ Snina súťažili v Poprade

  15. 2. 2016

  Dňa 11.2.2016 sa v OA Poprad konal jubilejný 50. ročník krajského kola  súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Do tohto zápolenia sa prihlásilo 10 stredných škôl. 45 účastníkov si zmeralo sily v troch disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na PC (UTX) a vo wordprocessingu (WP).

  Žiaci SOŠ Snina odboru obchodná akadémia súťažili vo všetkých troch disciplínach. Školu reprezentovali žiaci: Mária Škutková (UTX), Daniela Kováčová (WP), Jana Kočanová (UTX), Jana Fundáková (UTX), Denisa Rudžiková (WP)  a Samuel Gerboc (písanie na PC). V silnej konkurencii sa najviac darilo  Márii Škutkovej, ktorá v UTX obsadila 5. miesto, Jana Kočanová (9.miesto),  Jana Fundáková (11.miesto).Výsledky v súťažnej disciplíne wordprocesing budú zverejnené po jarných prázdninách.

  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa úspechov v štúdiu.

 • Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole  Snina 

  21. 1. 2016

  Dňa 14. januára 2016 sa v Strednej odbornej škole Snina uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ich rodičov, ako aj pre širokú verejnosť. Pripravená prehliadka priestorov školy bola spestrená tombolou, ktorú pripravilo vedenie školy. Priestormi jednotlivých učební školy a dielňami odborného výcviku sprevádzali žiačky z odboru obchodná akadémia. 

  Úvodné slovo DOD v SOŠ patrilo riaditeľovi školy Ing. Štefanovi Ivanovi, ktorý v učebni slovenského jazyka v krátkosti predstavil školu, program dňa a oboznámil žiakov o možnosti výhry v tombole o hodnotné ceny. Žiak každej základnej školy mohol získať poukaz na zmenáreň v kaderníctve školy, alebo poukaz na servis automobilového vozidla. Prehliadka pokračovala návštevou dielní odborného výcviku v odbore cukrár spojená s ochutnávkou pečiva z lineckého a kysnutého cesta;  učebne technológie prípravy jedál odboru kuchár, barmanskej učebne, dielní odboru autoopravár-mechanik a kaderník. Počas DOD  školy sa žiaci priamo zapojili do vyučovacieho procesu, nahliadli do moderných digitalizovaných učební cudzích jazykov, informatiky a učební odborných predmetov. O zahraničnej praxi a projekte Erasmus+ mali žiaci pripravenú krátku prezentáciu doplnenú o reálne názory žiakov, ktorí sa na tomto projekte priamo  zúčastnili v Maďarsku a v Taliansku. Pripravená prehliadka školy a deň otvorených dverí obohatil budúcich študentov, a veríme, že sa správne rozhodnú pre odbory SOŠ.Záverom prehliadky školy bolo žrebovanie 3 šťastlivcov zo všetkých prítomných žiakov ZŠ, ktorí si odniesli ceny v podobe: 3.cena – TORTA, 2.cena- ZĽAVA V AUTOŠKOLE, 1.cena- TABLET 

  Poďakovanie patrí vedeniu jednotlivých základných škôl, sprevádzajúcim učiteľom jednotlivých škôl za trpezlivosť a ústretovosť počas celého dňa otvorených dverí v SOŠ v Snine.     

 • Žiačka SOŠ Snina na prestížnej súťaži v Prahe 

  19. 1. 2016

  Dňa 10.1.2016 žiačka Strednej odbornej školy Snina nadstavbového štúdia spoločné stravovanie Lucia Kuchárová reprezentovala školu na štvrtom ročníku medzinárodnej cukrárskej súťaže  „Svatební dort roku 2016“. Miestom tejto akcie bola hala Clarion Congress Hotel Praque v Prahe. Bronzové 3. miesto na súťaži „Torta roka 2015“ počas Agrokomplexu v Nitre nominovalo žiačku školy na súťaž do Prahy. Cieľavedomá, svedomitá a zodpovedná Lucia súťažila v kategórii „Juniorsky hudební  dort“.  Skupinu tvorilo 10 najlepších žiakov z Českej a Slovenskej republiky.Naša žiačka dokázala zhotoviť nádhernú precízne, detailne vypracovanú tortu, ktorú nazvala „Hudobné duo“. To, že súťaž bola náročná,  svedčia hodnotiace kritéria, ktorými boli originalita, kreativita, celkový  vzhľad a chuť výrobku. Na prácu mladých cukrárov dohliadalo 11 porotcov zvučných mien na čele s predsedom p. Lukášom Skálom, uznávaným českým cukrárom. Organizátori  podujatia sa postarali o pekný zaujímavý program s hercami z muzikálu Pomáda.Neoceniteľným prínosom pre  žiačku Luciu Kuchárovú  a jej majsterku odborného výcviku  Ing. Ruslanu Briľakovú boli nové skúsenosti, kladné hodnotenie a slová uznania p. Lukáša Skálu. Vedenie školy  súťažiacej a jej majsterke ďakuje za vzornú reprezentáciu  odboru cukrár a želá veľa tvorivých síl.

 • Šťastné a veselé

  Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov v novom roku Vám želajú žiaci a zamestnanci školy.

 • Bývalí zamestnanci SOŠ Snina na pôde školy

  21. 12. 2015

  Dňa 17. decembra 2015 už po jedenásty krát na pôde Strednej odbornej školy Snina v predvianočnom období sa uskutočnilo stretnutie jej bývalých zamestnancov  – seniorov. Pozvanie prijalo 40 pozvaných dôchodcov. Spestrením ich stretnutia bolo divadelné predstavenie „Hľadá sa nový manžel“, ktoré odohrali herci divadla Clipperton z  Banskej Bystrice. Komédia prevlekov  plná originálnych nápadov a gagov pobavila a rozosmiala  všetkých prítomných. Po ukončení divadelného predstavenia všetkých prítomných pozdravil Ing. Štefan Ivan, riaditeľ školy a Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Pri obede a  neformálnom rozhovore sa bývalí zamestnanci zaujímali o dianie na škole, pripomenuli si chvíle ich profesionálneho a súkromného života. Aj v tomto roku žiaci odboru kuchár pre hostí pripravili chutný guľáš, orechové a makové záviny  a vianočný punč. Celé stretnutie sa nieslo v srdečnej atmosfére v predvianočnom čase. Čas  rýchlo uplynul a my si všetci želáme, aby sme sa s bývalými spolupracovníkmi mohli stretnúť o rok.    (JL)

 • Predvianočná návšteva žiakov SOŠ v DSS v Novej Sedlici 

  21. 12. 2015

  Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, keď sa za štedrovečerným stolom  stretne celá rodina, aby oslávila tieto najkrajšie sviatky roka. No nie každý má možnosť, byť na Vianoce doma, v kruhu svojich najbližších.  To je aj prípad mnohých seniorov, ktorí prežívajú dni v pokojnom,  útulnom a dôstojnom prostredí Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Novej Sedlici. 

  Tak ako každý rok, aj tento sa žiaci Strednej odbornej školy v Snine rozhodli,  spríjemniť im tento predvianočný čas milým programom a sladkým pečivom.  Seniorov potešili nielen vianočné koledy, ale najmä spoločnosť našich žiakov, ktorí im  svojou návštevou spríjemnili inak každodenné chvíle počas všedných dní.  Táto akcia je výsledkom dobrej spolupráce školy s DSS Nová Sedlica. Veríme, že v tejto milej tradícii budeme aj naďalej pokračovať  a aj takýmto spôsobom spríjemníme prežitie vianočných sviatkov  tým, ktorí to najviac potrebujú.   J.Fundáková, D. Rudžiková

 • 16. 12. 2015

  Do galérie Erasmus+ Taliansko boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria