Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  24. 11. 2014 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  21. 11. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 14. 11. 2014

  Do galérie Európa to sme my boli pridané fotografie.

 • Beh žiakov Strednej odbornej školy v Snine za zdravú Európu

  13. 11. 2014

  Tohoročný kalendárny Martin nepricválal na bielom koni, ale na slnečnom tátošovi. Netradičné, veľmi príjemné počasie ponúkalo možnosť vyslobodiť sa zo školských lavíc, študijných a pracovných povinností a urobiť niečo pre zdravú Európu. Stredná odborná škola v Snine spojila všetky tieto atribúty v jedno a v rámci súťaže žiakov stredných škôl Euroscola 2015 zorganizovala na Námestí centrum v Snine veľkolepú akciu „Beh za zdravú Európu.“

  S týmto nápadom prišli žiačky III. OA triedy Obchodnej akadémie SOŠ v Snine. Žiacka iniciatíva sa stretla s pozitívnym ohlasom vedenia a pedagógov školy, ktorí sa zhostili úlohy spoluorganizátorov. Táto aktivita, ktorá obsahovala nielen myšlienku spojenú so športovou aktivitou, zdravou výživou, psychohygienou a tiež spájaním ľudí rôznych národov a národností, mala napriek svojej rozsiahlosti jediný cieľ. Myšlienku zdravia pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek, ktorá je v tomto období ohrozenia nebezpečnou nákazou – ebolou, vírusovými ochoreniami či inými nevyliečiteľnými chorobami, mimoriadne aktuálna.  Oveľa širším podtextom bolo zapojiť všetky vekové kategórie do  akcie, kde okrem rozvoja športového ducha, organizátori sledovali propagáciu zdravého životného štýlu v Európe a povzbudenie európskeho povedomia všetkých mladých ľudí vyplývajúceho z charakteru súťaže Euroscola 2015 .

        Utorkové predpoludnie 11. 11. 2014 začalo veľmi rušne.  Na štart sa postupne postavilo 72 bežcov rozdelených do  18 štvorčlenných družstiev. Boli to zástupcovia zo všetkých tried SOŠ v Snine, z troch miestnych základných škôl a skôr narodených reprezentovali 4 členovia klubu dôchodcov. Išlo o štafetový beh, v rámci ktorého účastníci na jednotlivých stanovištiach plnili športové a teoretické úlohy zamerané na vedomosti o Európskej únii či Európskom parlamente. Každé družstvo, ktoré dobehlo do cieľa, postupne odhaľovalo písmenká záverečnej tajničky, vyjadrujúcej heslo dňa a celkovo podujatia. Nebolo v ňom rozhodujúce zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Odmenou bežcom aj ostatným divákom bol nielen dobrý pocit z aktívneho či pasívneho športovania, ale aj zdravé občerstvenie v cieľovej rovinke v podobe jesenného čerstvého alebo sušeného ovocia a punču.

        Vyvrcholenie akcie, bolo veľkolepé a zároveň symbolické.  Za účasti všetkých bola odhalená tajnička  Európa – to sme my a vypustené holubice na znak voľnosti a súčasne spolupatričnosti všetkých členských štátov Európskej únie.

        Športový „európsky“ deň bol milým spestrením každodennej rutiny a úprimná vďaka patrí všetkým ľuďom ochotným podporiť správnu vec.

 • Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková o návšteve v SOŠ Snina

  31. 10. 2014

  Séria besied so študentmi škôl o činnosti a fungovaní Európskeho parlamentu a inštitúcii EÚ pokračovala aj na Strednej odbornej škole Snina, ktorej sa zúčastnila Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu a Ing. Michal Vohar, prednosta Okresného úradu Snina. Program, ktorý pripravilo vedenie so študentmi školy 28.10.2014 bol veľmi náročný, no tak ako v závere Monika Smolková povedala bol veľmi bohatý, inšpiratívny, pestrý a zaujímavý. Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu v svojom vystúpení hovorila o Aktuálnej situácii v Európskom parlamente s dôrazom na možnosti čerpania finančných prostriedkov pre SR, nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ a poukázaním na Lisabonskú zmluvu – Občianska iniciatíva. Po od prednášaní prednášky na predložené otázky odpovedala euro poslankyňa. Po besede euro poslankyňa vyjadrila Ing. Štefanovi Ivanovi, riaditeľovi SOŠ v Snine a prostredníctvom neho aj celému vedeniu školy poďakovanie a uznanie za odvedenú prácu študentov a pedagógov, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie. S uznaním konštatovala, že sa opäť mohla presvedčiť o tom, že sú ľudia, ktorí nežijú len sami pre seba, ale aj pre školu v ktorej pôsobia a tým aj pre svoje mesto. V závere ubezpečila vedenie školy, že v prípade požiadavky bude nápomocná aj pri finalizácii projektu EUROSCOLA 2015. Na záver pozvala vybraných študentov na sponzorovanú návštevu do EP v Štrasburgu. (  http://www.monikasmolkova.sk/stredna-odborna-skola-snina/  )

   

 • Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková na besede medzi žiakmi SOŠ v Snine

  Pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy v Snine privítali na svojej pôde vzácneho hosťa, poslankyňu Európskeho parlamentu Moniku Smolkovú. V zhone jej pracovných povinností sa nám podarilo dohodnúť a zrealizovať stretnutie dňa 28. 10. 2014 , aby sme obohatili charakter súťaže Euroscola 2014, do ktorej sme zapojení, o skutočný európsky rozmer. Stretnutie s pani Smolkovou bolo nesmierne príjemné, keďže je to charizmatická, ľudsky sympatická a kultivovaná žena.

  Najprv sa zoznámila s priestormi a možnosťami vzdelávania našej školy. Potom nasledovala beseda so žiakmi. Formou úvodnej prezentácie poslucháčom priblížila ciele, zloženie a fungovanie Európskeho parlamentu ako nadnárodného zhromaždenia, ktorého cieľom je uľahčovať život občanom v EÚ a podporovať rovnaké príležitosti a práva. Rozhoduje o problémoch, ktoré sa týkajú všetkých, niekedy dokonca bez toho, aby sme o tom vedeli. Akcentujúc túto skutočnosť zdôrazňovala nutnosť potrebného zvýšeného záujmu zo strany verejnosti o európske veci či voľby europoslancov. Upozornila preto na možnosť online sledovania plenárnych zasadnutí, študovania tlačových oznámení alebo predloženia vlastných návrhov úprav predpisov s dodržaním právnej cesty.

  Ďalej poslankyňa informovala o harmonograme parlamentnej činnosti, ako aj o vlastnej práci v parlamente či v regiónoch, čo vyplýva z jej členstva v sekcii regionálneho rozvoja. Ako bývalá pedagogička svojou rétorikou zaujala študentov a v spontánnej diskusii reagovala na ich otázky. Vlastná biografia a pozičná cesta smerujúca od politiky na mestskej úrovni až po európsku môže byť inšpiratívna pre mnohých žiakov.

  Tešíme sa na ďalšie stretnutie v Snine

 • Akcie školskej knižnice v SOŠ Snina

  31. 10. 2014

  V mesiaci október sme sa už tretíkrát zapojili do projektu zameraného na podporu čítania a práce s knihou s názvom „ Záložka do knihy spája slovenské školy.“ Výmena nami vytvorených záložiek sa uskutočnila s partnerskou školou , ktorou bola Spojená škola v Žiline. Dielka sme tvorili s nádejou, že sa žiakom partnerskej školy budú páčiť a pomôžu nadviazať nové priateľstvá. Ďalšou akciou k Medzinárodnému  dňu školských knižníc bola medzitriedna súťaž v písaní prísloví a porekadiel, ktoré mali vzťah ku knihe a človeku.  Súťaž vyhrali žiaci III. ročníka obchodnej akadémie  a ich odmenou bola sladká Encyklopédia, upečená pre víťazovi kuchármi III. ročníka. Bola to kniha, ktorú sa oplatilo zjesť.  (žiačky II. ročníka NŠ vlasová kozmetika)

 • 1. miesto na 12. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Košiciach

  28. 10. 2014

  Globalizácia ekonomiky, obchodu a budovanie tzv. informačnej spoločnosti je realitou súčasnosti, ktorá výraznou mierou ovplyvňuje aj proces vzdelávania a prípravy budúcich ekonómov. Škola prestáva byť hlavným zdrojom informácií. Silne jej konkurujú médiá a elektronické zdroje informácií. Skutočnosť, že hlavným poslaním školy už nebude odovzdávanie množstva informácií študujúcim, ale zameranie sa na trvalejšie hodnoty, ako sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti, si uvedomujeme aj na našej škole.

  Práca v cvičnej firme je jedným z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich vyučovacích predmetov, o ktorom možno tvrdiť, že v podmienkach slovenského školstva má budúcnosť a širšie uplatnenie iba pred sebou. Ide o novú koncepciu vyučovania podporujúcu rozvoj multidisciplinárnych zručností, tzv. kľúčových kompetencií: schopnosť komunikovať, tvorivo riešiť problémy, robiť závery, schopnosť pracovať v tíme, kriticky a samostatne myslieť.

  Tento predmet  dáva jedinečný priestor na prehĺbenie vedomostí a nadobúdanie  zručností v skupine, ktorá je umiestnená v organizácii cvičnej firmy a zároveň figuruje na trhu cvičných firiem, v prostredí ktorého živo reaguje. Vyučovací cieľ tu dosahujeme v špecializovaných oblastiach, ktoré sú vo všeobecnosti identické s väčšinou pracovných situácií .

  Cvičná firma predstavuje integrovaný prístup vo vzdelávaní ekonóma, keďže sa tu integrujú tri oblasti vzdelávania: obchodná, technologická a sociálna sféra. Uvedomujúc si tieto skutočnosti sa naša škola už 10 rokov zúčastňuje na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem, ktoré sa každoročne konajú v Košiciach a v Bratislave.

  Aj tohto roku sa naši študenti v dňoch 22. - 23.10.2014 zúčastnili 12. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, ktorý sa konal v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach. Podujatie organizovala Obchodná akadémia  Košice  pod záštitou Slovenského centra cvičných firiem, ktorý patrí do pôsobnosti Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Svoje zastúpenie tu mali cvičné firmy zo Slovenskej republiky, Česka a Poľska.

  Všetci zúčastnení si precvičili svoje jazykové, komunikačné schopnosti a vyskúšali si  riešenie obchodných prípadov v priamom styku so zákazníkom, nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov a kontaktov. Na veľtrhu vládla dobrá atmosféra dotváraná kultúrnymi vystúpeniami a hlasnou vravou obchodujúcich študentov. Súčasťou medzinárodného veľtrhu boli aj súťaže, kde medzinárodná porota hodnotila napríklad celkový vzhľad stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti „zamestnancov“ cvičných firiem, katalógy či logo.

   Našu školu reprezentovali študenti 4.  a 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia s cvičnou firmou RUSNACI, s. r. o. Naša radosť z možnosti zúčastniť sa tohto jedinečného podujatia bola o to väčšia, že  porota vyhodnotila stánok našej cvičnej firmy  ako najlepší stánok spomedzi všetkých zúčastnených.

  Žiaci SOŠ v Snine už pravidelne obsadzujú medailové priečky na medzinárodných veľtrhoch, čo svedčí o tom, že študenti odboru obchodná akadémia sú pripravovaní na trh práce na vysokej odbornej úrovni. Dovoľujeme si pripomenúť niektoré z našich doterajších úspechov:

  • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2010 a 2011 - najlepšia reprezentantka cvičnej firmy na Slovensku,
  • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Košice 2010 - najlepšia reprezentantka cvičnej firmy na Slovensku,
  • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2013- 2. miesto v súťaži o najlepší stánok,
  • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Košice 2013 – 3. miesto v súťaži o najlepší stánok ,
  • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Košice 2014 - 1. miesto v súťaži o najlepší stánok.

   

  Všetkým študentom, ktorí sa podieľali na príprave, a, samozrejme aj ich učiteľom patrí naša vďaka a dúfame, že návšteva veľtrhu bola cenným prínosom pre všetkých zúčastnených, ktorí si z nej odniesli praktické skúsenosti do budúceho pracovného života. 

 • 27. 10. 2014

  Do galérie MVCF Košice boli pridané fotografie.

 • EUROSCOLA 2015 v Strednej odbornej škole Snina

  22. 10. 2014

  V rámci súťaže Euroscola 2015 určenej žiakom stredných škôl študenti II.OA triedy SOŠ Snina so zámerom oboznámiť verejnosť s európskym zdravotným poistením plnili úlohy spojené s témou Európa to sme my. Dňa 22.10.2014 uskutočnili prieskum v centre mesta Snina formou infostánku s množstvom propagačného materiálu a dotazníka. Cieľom aktivít bolo spropagovať európske zdravotné poistenie, jeho výhody, nevýhody a prípadné využitie v spojitosti s nebezpečným vírusovým ochorením EBOLA.

  Prieskumom sa zistilo, že nadpolovičná väčšina opýtaných občanov má vedomosť o európskom preukaze poistenca a vlastní ho, no nepozná jeho výhody a využitie v krajinách EÚ.

  Opýtaní poznali pojem nebezpečného vírusového ochorenia z médií, ale nemali žiadne informácie o možných spôsoboch ochrany voči nemu či možnostiach poistenia v prípade nákazy.

  Tento prieskum verejnej mienky je iba jednou z aktivít, ktorými sa žiaci zapájajú do aktuálne prebiehajúcej súťaže Euroscola 2015. 

 • 27. 10. 2014

  Do galérie október - Euroscola boli pridané fotografie.

 • Žiaci SOŠ v Snine na medzinárodnej súťaži Eurocup 2014 v Prešove

  23. 10. 2014

  V dňoch 21.10. 2014 – 22.10.2014 organizovala Hotelová akadémia Prešov medzinárodnú barmanskú súťaž juniorov Eurocup 2014. Eurocup je jednou z najväčších súťaží pre juniorských barmanov v Európe. Tohoročný 22. ročník sa konal pod záštitou predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka. Do súťaže sa prihlásilo 28 družstiev zo Slovenska a 10 družstiev zo zahraničia, čo je nesporne dôkazom atraktívnosti a zaujímavosti súťaže medzi školami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

  Našu školu v minulých rokoch reprezentoval žiak študijného odboru spoločné stravovanie Tomáš Tomko a žiačka študijného odboru obchodná akadémia Gabriela Ujházyová. Na Cassovia Cup v Košiciach Tomáš Tomko získal 2. miesto a na Eurocupe v Prešove sa obaja umiestnili v bronzovom pásme.

  Aj v tomto roku Stredná odborná škola v Snine nadviazala na predchádzajúce úspechy. V silnej konkurencii hotelových akadémií, súkromných a stredných škôl zameraných na gastronómiu nás reprezentovali žiaci 1. ročníka učebného odboru kuchár Floriána Ožvoldová a Tomáš Kohút. Obaja žiaci sa pripravovali na juniorskú súťaž v rámci krúžku Mladý barman, ktorý vedie Ing. Iveta Gičová.

  Aj napriek tomu, že je to dobrovoľná záujmová činnosť, ochotne venovali svoj čas a energiu tréningu. Tomáš a Floriána sú žiakmi našej školy ešte len dva mesiace a už dosiahli osobný obrovský úspech. Ich úlohou bolo pripraviť nápoj s vlastnou receptúrou v 1. kategórii After dinner coctail a v 2. kategórii Soft drink. Obaja žiaci výborne zvládli časový limit aj samotnú prípravu nápoja pod dohľadom odborného komisára.

  Za svoj výkon získali ocenenia v 3. pásme – bronzové medaily ako jednotlivec, aj ako družstvo. Naše poďakovanie patrí týmto žiakom za vzornú prípravu a za reprezentáciu školy. Veríme, že tento úspech povzbudil nielen ich, ale stali sa inšpiráciou pre ostatných mladých ľudí v Snine a okolí.

  Pre záujemcov o barmanstvo Stredná odborná škola v Snine organizuje už tretíkrát kurz, ktorý sa bude konať v našej škole v čase od 10. 11. 2014 do 14. 11. 2014. Lektorom kurzu bude p. Ján Majoroš, člen Slovenskej barmanskej asociácie. 

 • Vyskúšajte netradičný zelerový šalát

  17. 10. 2014

  Nechajte sa inšpirovať našimi žiakmi z učebného odboru kuchár a vyskúšajte netradičný zelerový šalát.

  Suroviny:

  300 g čerstvého zeleru, 300 g jabĺk, 50 g vlašských orechov, 150 g bieleho jogurtu, 20 g soli, ½ citróna

  Postup: Zeler nastrúhame na tenšie rezance, jablka nakrájame na kocky, pridáme nahrubo nasekané orechy. Suroviny premiešame a spojíme nízkotučným bielym jogurtom. Dochutíme soľou a citrónovou šťavou.

  Dobrú chuť!

 • Stredná odborná škola v Snine si pripomenula Svetový deň potravín

  17. 10. 2014

  Pri príležitosti Svetového dňa potravín dňa 16.10.2014 Stredná odborná škola v Snine pripravila vzdelávacie aktivity „Hovorme o jedle“. Celý deň sa niesol v znamení hesla: „Zdravie je predpokladom kvalitného života“.

  Cieľom aktivít bolo vyvolať, podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia.

  V tento deň sme na škole privítali žiakov Odborného učilišťa internátneho v Snine. Pre nich naši pedagogickí zamestnanci – majstri odborného výcviku pripravili zaujímavé prednášky doplnené prezentáciami o zdravej výžive. V cukrárskej dielni a odbornej učebni technológie odboru kuchár účastníci si vyskúšali prípravu jedál z čerstvých surovín. Takto zhotovené produkty žiaci v zapätí degustovali a hodnotili. Celé dopoludnie na našej škole prebehlo v priateľskej a srdečnej atmosfére.  Tento deň bol určený aj pre žiakov základných škôl nášho okresu. S ľútosťou konštatujeme, že ani jedna základná škola v okrese neprejavila záujem o účasť. Veríme, že tretí ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“ neunikne pozornosti pedagogickým zamestnancom základných škôl.

  Na záver: „Hovorme o jedle“ je projekt, ktorý je realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzal Úrad verejného zdravotníctva SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky a Štátna veterinárna a potravinová správa.

 • Dvojfarebné orechové rezy

  Cesto:  Vajcia - 2 ks, Práškový cukor - 120 g, Voda - 50 ml, Hladká múka - 100 g, Kypriaci prášok - 10 g, Vlašské orechy  - 50 g

  Plnka:  Mlieko - 500 ml, Kryštálový cukor  - 180 g,  Zlatý klas - 80 g, Maslo - 300 g, Vlašské orechy - 50 g, Rum - 50 ml, Kakao - 30 g

  Dokončenie      Cukrárska kakaová poleva    100 g

  Postup:   Žĺtka s práškovým cukrom a vodou vyšľaháme do peny, z bielkov ušľaháme tuhý sneh a zľahka zmiešame so žĺtkovou hmotou. Do hmoty primiešame preosiatu múku s kypriacim práškom. Premiešame a rozotrieme na plech vyložený papierom na pečenie. Pečieme asi 12 minút pri teplote 180 °C.  Po upečení a vychladnutí  opatrne odstránime papier a korpus rozdelíme na polovicu.

  Plnka: Z mlieka, cukru a zlatého klasu uvaríme hustý puding, ktorý necháme vychladnúť. Do vychladnutého pudingu postupne pridávame maslo a vyšľaháme. Rozdelíme ho na dve časti a do jednej pridáme nahrubo nasekané orechy a ochutíme rumom. Krém rozotrieme na jednu polovicu korpusu a priklopíme druhou polovicou. Druhú časť krému rozdelíme na polovicu a do jednej primiešame kakao. Cukrárenské vrecko naplníme najskôr svetlým krémom a na povrch rezov nastriekame pásiky asi 1 cm od seba. Potom vrecko naplníme kakaovým krémom a nastriekame medzi svetlé pásiky. Múčnik uložíme do chladničky stuhnúť. Po stuhnutí nakrájame na rezy a do polovice namáčame v rozpustenej cukrárskej kakaovej poleve. Polevu necháme stuhnúť.

   

 • Plenárne rodičovské združenie v SOŠ v Snine

  2. 10. 2014

  2. októbra 2014 bolo v priestoroch v Strednej odbornej školy v Snine na Sládkovičovej ulici opäť rušno, konalo sa plenárne rodičovské združenie. Vedenie školy spolu s pedagogickými zamestnancami pripravilo pre rodičov žiakov školy zaujímavý program, aby im čo najpútavejšie predstavili všetky učebné, študijné, nadstavbové a pomaturitné odbory školy.

  Všetkých prítomných privítala p. Mariničová, hospodárka fondu rodičovského združenia. Po jej krátkej informácii o hospodárení s fondom RZ o slovo požiadal riaditeľ SOŠ Ing. Štefan Ivan. Vo svojej obsahovo bohatej prezentácii riaditeľ školy Ing. Š. Ivan poukázal na silné a slabé stránky školy, predstavil jednotlivé odbory školy, úspechy žiakov školy za predchádzajúce obdobie a ich reprezentácie na verejnosti. Vo svojom vystúpení informoval rodičov o úspešných projektoch školy, hlavne o projekte Moderná škola – úspešní absolventi.

  Hosťom plenárneho RZ bol Ján Majoroš, člen Slovenskej barmanskej asociácie z Košíc. Svojím vystúpením spojeným s praktickými ukážkami prípravy drinkov informoval prítomných o možnosti uplatnenia budúcich barmanov v praxi.

  Aj v školskom roku 2014/2015 plenárnemu RZ predchádzala zodpovedná príprava pedagogických zamestnancov a žiakov školy, aby vytvorili vynikajúcu atmosféru pre rodičov a prítomných hostí. Precízna práca majstrov odborného výcviku a žiakov sa ukázala na vkusne upravených podnosoch odboru kuchár a cukrár. Prítomní rodičia ochutnávali zo širokej ponuky cukrárenských výrobkov a dobrôt studenej kuchyne vyššie uvedených odborov. Ďalej sa prezentovali žiaci učebného odboru kaderník svojou účesovou tvorbou. Ukážkou využitia modernej techniky pri diagnostike motorových vozidiel sa prezentoval odbor autoopravár mechanik. Žiačka štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia formou zriadenej kancelárie predstavovala účtovnícke programy. Po prvýkrát boli prítomní aj žiaci denného 2-ročného pomaturitného špecializačného štúdia daňové služby.

  Po plenárnom RZ sa konalo triednické stretnutie rodičov. Veríme, že v takomto duchu sa budú plenárne RZ opakovať aj v nasledujúcich rokoch.

 • Tablety v SOŠ Snina

  25. 9. 2014

  Stredná odborná škola v Snine je jednou z 3500 škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Tento projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je zameraný na výučbu prostredníctvom digitálnych technológií.

  Od mája 2014 prebieha proces distribúcie digitálnej techniky na jednotlivé školy. V tomto týždni sme v našej škole dokončili zriadenie digitálnej učebne s nasledujúcim technickým vybavením: interaktívna tabuľa, projektor, notebook, 20 tabletov, WiFi Router. Distribúciu digitálnych setov, inštaláciu a základné zaškolenie pedagogických zamestnancov poskytla spoločnosť DATALAN, a.s.. Zariadenia sú pripojené na internet s filtrovaním nevhodného obsahu. V ďalších etapách Projektu bude v spolupráci s MPC prebiehať vzdelávanie v oblasti využitia elektronických služieb a  digitálneho obsahu. Projekt počíta so zapojením sa do Planéty vedomostí, s využitím existujúceho digitálneho obsahu, ako aj s vytvorením nových vzdelávacích setov.

  Motiváciou pre zapojenie sa do Projektu je nevyhnutnosť pokračovať v elektronizácii vzdelávania. Vedenie školy s jej riaditeľom Ing. Štefanom Ivanom je tejto myšlienke naklonené a jej realizáciu výdatne podporuje. Do Projektu sa zapojí 5 učiteľov prírodovedných predmetov a 5 učiteľov odborných predmetov. Získané materiály a techniku budú môcť využívať aj ďalší učitelia a majstri odborného výcviku. Spolu so žiakmi vytvoria pre študijný odbor vlasová kozmetika inštruktážne videá na tému tvorba moderných účesov a použitie vhodných prípravkov, pre učebný odbor kuchár a cukrár on-line konzultácie pri príprave jedál s družobnou školou vo Vinohradove na Ukrajine, pre učebný odbor autoopravár - mechanik videá o údržbe motorových vozidiel, pre študijný odbor obchodná akadémia a odbor daňové služby videá histórie, zaujímavostí a prírodných krás regiónu, ktoré budú môcť využiť všetci návštevníci web stránok, súťaží organizovaných spoločnosťou Junior Achievement alebo Medzinárodných veľtrhov cvičných firiem.

  Proces modernizácie vyučovania sa týmto Projektom v Strednej odbornej škole nekončí. Uvedomujeme si, že dnešného žiaka, odchovaného na digitálnych technológiách, už klasickými metódami a formami nezaujmeme. Očakáva sa od nás, že pripravíme materiál, ktorý bude reflektovať povahu Projektu. Bude spájať získané IKT technológie a digitálny obsah.

 • Plenárne rodičovské združenie

  27. 9. 2014

  Vážení rodičia.

  Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie dňa 2. októbra 2014 (štvrtok) o 15.30 h, ktoré sa uskutoční v spoločenskej miestnosti školského internátu. 
   

  Všetci ste vítaní!
   
  Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy
 • Cukrári SOŠ v Snine na DOD Rádia Regina v Košiciach

  5. 9. 2014

  V tomto školskom roku sme po prvýkrát prijali ponuku na 3. ročník súťaže Koláč Rádio Regina 2014 s podtitulom „Pravý orechový“. Súťaž sa konala 5. 9. 2014 v Košiciach v rámci dňa otvorených dverí – Rádio Regina dokorán s cieľom vytvoriť priestor na prezentáciu talentovaných mladých ľudí.

  Kritériom hodnotenia bola celková chuť, vzhľad, originalita – vlastná tvorivosť a doladenie surovín. Hodnotiacu komisiu tvorili  František Krankota, kuchár z Prešovského klubu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a Ivana Jachymová, literárna redaktorka ako zástupkyňa poslucháčov. Strednú odbornú školu v Snine reprezentovala žiačka tretieho ročníka učebného odboru cukrár Mária Jankajová. Podmienkou súťaže bola príprava ľubovoľného koláča s pridaním orechov. V deň podujatia bolo nutné priniesť 5 kúskov koláča s receptúrou. Naša cukrárka do súťaže pripravila výrobok s názvom Dvojfarebné orechové rezy.

  Márii Jankajovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu odboru cukrár. Želáme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu aj praxi. Že tieto rezy boli nielen krásne na tanieri, ale aj chutné, sa môžete  presvedčiť tak, že si ich pripravíte doma podľa priloženej receptúry.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria