Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  30. 9. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Plenárne rodičovské združenie

  27. 9. 2014

  Vážení rodičia.

  Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie dňa 2. októbra 2014 (štvrtok) o 15.30 h, ktoré sa uskutoční v spoločenskej miestnosti školského internátu. 
   

  Všetci ste vítaní!
   
  Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy
 • Aktualizácia údajov

  25. 9. 2014 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  12. 9. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Maturitné a záverečné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

  1. 9. 2014

  Maturitná skúška v mimoriadnom termíne sa uskutoční 9. - 10. septembra 2014

  Záverečná skúška v mimoriadnom termíne sa uskutoční  4.  - 5. septembra 2014.

 • Organizácia vyučovania v šk. roku 2014/2015

  25. 8. 2014
  • Školský rok sa začína 1. septembra 2014.
  • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra  2014 (utorok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).

   

       !!!    P R Á Z D N I N Y    !!!    

  Jesenné: Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  29. október 2014 (streda). Termín prázdnin: 30. október – 31. október 2014. Začiatok vyučovania po prázdninách: 3. november 2014 (pondelok).

  Vianočné: Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  19. december 2014 (piatok). Termín prázdnin: 22. december 2014 – 7. január 2015. Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2015 (štvrtok).

  PolročnéPosledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 30. 1. 2015 (piatok). Termín prázdnin: 2. február 2015 (pondelok). Začiatok vyučovania po prázdninách: 3. február 2015 (utorok).

  JarnéPosledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 20. február 2015 (piatok). Termín prázdnin: 23. február – 27. február 2015. Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. marec 2015 (pondelok). 

  Veľkonočné: Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 1. apríl 2015 (streda). Termín prázdnin:   2. apríl – 7. apríl 2015. Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. apríl 2015 (streda).

  Letné: Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 30. jún 2015 (utorok). Termín prázdnin: 1. júl – 31. august 2015. Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. september 2015 (streda).

 • Otvorenie šk. roka

  25. 8. 2014

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. septembra 2014 (utorok)  o 8.30 hod. v spoločenskej miestnosti školského internátu.

   

 • Vyjadrenie PSK - racionalizácia SOŠ Snina

  5. 7. 2014

  Problémy s klesajúcim počtom žiakov musí riešiť každá škola nielen v Prešovskom kraji, ale na celom Slovensku.

  Každá stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja má svojho štatutárneho zástupcu, ktorý plne zodpovedá za príslušnú organizáciu. Aj všetky personálne záležitosti sú v plnej kompetencii štatutárneho zástupcu. Ten zabezpečuje kompletný chod príslušnej inštitúcie podľa aktuálnych potrieb. V súčasnosti sa viaceré školy musia vysporiadať s problémom neustále sa znižujúceho počtu žiakov, čo automaticky spôsobuje aj znižovanie úväzkov pre učiteľov. Ak je v škole menej žiakov, škole stačí menej učiteľov. Ak sa riaditeľ rozhodne riešiť situáciu školy takýmto spôsobom, je to plne v jeho kompetencii a nepotrebuje žiadny súhlas zriaďovateľa. Jeho úlohou je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pracovníkmi.

  Kým v roku 2010 mala Stredná odborná škola v Snine 476 žiakov, v minulom školskom roku nastúpilo 337 žiakov, podľa zápisných lístkov by sa v septembri tohto roku mal ich počet predbežne opäť znížiť na 269. To sú dve celé triedy, takže každému kompetentnému je jasné, že riaditeľ bude musieť v septembri znížiť pracovné úväzky. Ak chce udržať životaschopnú školu, bude musieť prijať primerané opatrenia – aj prepustenie prebytočných zamestnancov. Pri dvoch triedach to znamená minimálne troch pedagogických pracovníkov. K zabezpečeniu efektívnosti patria, žiaľ, aj nepopulárne opatrenia.  

  Nemáme informácie o takomto dianí na škole, ale riaditeľ to nie je povinný oznamovať. Dovoľujeme si vyjadriť isté prekvapenie, od koho a ako sa študenti dozvedeli o týchto zámeroch (nakoľko sú prázdniny). Zaťahovanie študentov do pracovno-právnych vzťahov nepovažujeme za vhodné a šťastné. 

  ***

  Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK

 • Racionalizácia v SOŠ Snina

  5. 7. 2014

  Racionalizácia v SOŠ Snina

  (Stanovisko riaditeľa a vedenia SOŠ Snina)  Snina 4. júla 2014

  Stredná odborná škola v Snine je nútená vykonať efektívne racionalizačné kroky, ktoré pomôžu znížiť náklady školy. Tento proces súvisí s výrazným znížením počtu žiakov.

  V uplynulom školskom roku mala škola k 1. septembru 2013 spolu 337 žiakov,  fyzicky 42 pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov.   Po prijímacom konaní a na základe prihlášok do nadstavbového a pomaturitného štúdia očakávame k 1. septembru 2014 v najlepšom prípade pokles o 50 – 60 žiakov, čo predstavuje dve triedy. Vzhľadom na predpokladaný počet žiakov nie je možné udržať doterajšiu zamestnanosť na škole a pri očakávanom počte žiakov 270 sa musí logicky znížiť aj počet zamestnancov, pretože nemajú koho učiť.

  Znižovanie počtu žiakov je veľkým problémom všetkých odborných škôl. Na našej škole bol najmenší záujem o odbor obchodná akadémia a kaderník, kde máme zapísaných len po sedem žiakov. Preto sa racionalizačné kroky dotkli práve týchto dvoch odborov. Napriek permanentnému znižovaniu počtu žiakov v posledných rokoch v minulom školskom roku nebol nikto zo zamestnancov prepustený a počas uplynulých desiatich rokov neodišiel zo školy ani jeden učiteľ ekonomických predmetov.

  Vedeniu školy záleží na škole,  žiakoch i zamestnancoch, a preto podniklo viaceré kroky na stabilizáciu situácie. V tomto školskom roku sme otvorili a naplnili nový študijný odbor – denné pomaturitné štúdium daňové služby. Požiadali sme o ďalšie nové odbory – štvorročný učebný odbor kuchár–cukrár, ktorý nám bol schválený a štvorročný študijný odbor ochrana osôb a majetku,  ktorý bol neschválený z dôvodu experimentu. Škola aktívne pristupovala k náboru žiakov do prvých ročníkov - prostredníctvom burzy informácií, dňom otvorených dverí, skupiny pedagógov navštívili základné školy a ešte jeden nábor po základných a stredných školách zabezpečilo vedenie školy. Žiakom ponúkame  zdarma pracovné oblečenie, notebooky, učebnice cudzích jazykov,  lacnejšiu autoškolu. Stále sa snažíme ponúknuť nové a atraktívne odbory a ďalšie benefity. Škola realizuje k dnešnéhu dňu päť projektov.

  Mrzí nás situácia, ktorá súvisí s prepúšťaním. Nie je ľahké urobiť také rozhodnutie, lebo si uvedomujeme, ako hlboko zasiahne do životov mnohých ľudí. Skutočnosť je taká, že traja zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou. Z toho jedna učiteľka odišla do starobného dôchodku, jeden zamestnanec bol z technicko-hospodárskeho úseku, jedna bola majsterka odborného výcviku – kaderníčka, ktorá mala znížený úväzok. Výpoveď si prevzala jedna učiteľka ekonomických predmetov.  Po dlhodobej práceneschopnosti sa vrátila jedna učiteľka odborných ekonomických predmetov. Racionalizácia sa dotkne aj vedenia školy a aj niektorých ďalších pedagógov, ktorí budú mať skrátené úväzky. Vedenie dlho zvažovalo kritériá výberu.  Všetky ostatné spomínané dôvody ako zaujatosť či osobné nezhody rozhodne odmietame.

  Radi by sme našli iné riešenie, ale okrem kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov musíme zabezpečiť aj efektívne hospodárenie, ktoré školu neprivedie do platobnej neschopnosti.

  ***

  Ing. Štefan Ivan

  riaditeľ SOŠ

   

 • Energia, energia, kde ťa ľudia berú...

  25. 6. 2014

  Prešovský samosprávny kraj sa už po tretíkrát zapojil do Európskeho týždňa udržateľnej energie prostredníctvom Energetického dňa v Prešovskom kraji 2014. Táto akcia prebiehala aj na stredných školách.  24. jún 2014 sa v  Strednej odbornej škole v Snine niesol v znamení energie. Energetický deň naša škola podporila prednáškami, prezentáciami žiakov na tému obnoviteľné zdroje a burzou nápadov  „Dajme veciam druhú šancu“. Akciu na tento deň pripravovali pedagogickí zamestnanci so žiakmi študijného odboru obchodná akadémia a nadstavbového štúdia pod dohľadom p. Kamily Karľovej, učiteľky všeobecno–vzdelávacích predmetov. Žiačky druhého ročníka obchodnej akadémie si pripravili krátke prezentácie, ktoré predstavili pedagógom a svojim spolužiakom. V prezentáciách poukázali na problematiku energie od histórie jej využívania človekom až po jadrovú energiu.

  Prezentácie boli pripravené na tieto témy:

  1.Energetika, ekonomika, ekológia /Daniela Kováčová, Andrea Ivanisková/

  2. História využitia energie /Patrícia Briľaková, Iveta Čopíková/

  3. Jadrová energia /Jana Mikulášková, Klaudia Stankociová/

  4. Obnoviteľné zdroje energie /Diana Adameková, Marta Čerňová/.

   

  Zaujímavou bola  prednáška p. učiteľky Ing. Miroslavy Chalachanovej o budúcnosti obnoviteľných zdrojov energií oživená o typy a „triky“ na znižovanie energetickej spotreby v domácnosti.

  Ako sa dajú využiť veci, ktoré sa jedného dňa stanú odpadom, sme mohli obdivovať v kútiku „Burza nápadov – dajme veciam druhú šancu“. Boli tam košíky zo starého papiera, handrové bábiky, záložky a iné výrobky z druhotných surovín. Najväčšiu pozornosť pútali vtipné a zároveň praktické výrobky z plastových fliaš – kreslo, stolička, malé stolové lampy. Počas celého podujatia prítomní mohli sledovať prácu dvoch žiakov nadstavbového štúdia Filipa Harmanského a Petra Giča, ktorí z plastových fliaš zhotovovali kytice a svietniky. V závere stretnutia bola krátka súťaž, do ktorej sa zapojili traja dobrovoľníci.

  Celú akciu môžeme označiť za vydarenú. Sme radi, že sme sa zapojili do Európskeho týždňa udržateľnej energie (EUSEW), ktorý je od roku 2005 najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných zdrojov energií a riešeniami na znižovanie energetickej náročnosti.                                        KK

 • Energetický deň v Prešovskom kraji 2014

  21. 6. 2014

  Prešovský samosprávny kraj sa už po tretíkrát zapojí do Európskeho týždňa udržateľnej energie, prostredníctvom Energetického dňa v Prešovskom kraji 2014. Energetický deň v Prešovskom kraji 2014, bude aj v tomto roku prebiehať v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja, na stredných školách, v kultúrnych a sociálnych zariadeniach v pôsobnosti PSK.

  Energetický deň na Úrade PSK sa uskutoční v stredu 25. júna. Pre odbornú i laickú verejnosť je pripravený zaujímavý program, ktorý ponúkne návštevníkom množstvo aktivít, prezentácií a súťaží. Návštevníci môžu vyskúšať jazdu na elektrických bicykloch, vyrábať elektrinu pedálovaním, zistiť aké je napätie v ovocí, zmerať si svoj postreh, sledovať ukážky nabíjania elektromobilu, elektrické roboty v akcii a iné. Rovnako môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU so špecialistami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Viac informácií o programe nájdete na web stránke Prešovského samosprávneho kraja.

  Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) je od roku 2005 najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných zdrojov energií a riešeniami na znižovanie energetickej náročnosti. Vytvára priestor pre stretnutie a komunikáciu zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Tohtoročný Európsky týždeň udržateľnej energie sa uskutoční v dňoch 23. – 27. júna. V jeho priebehu sa v rôznych častiach Európy konajú stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.

  plagat_energeticky-den-psk-2014.pdf

  Link: www.po-kraj.sk

  Link na webstránku PSK: http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality-2014/energeticky-den-presovskom-kraji-2014.html

 • 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

  5. 6. 2014

  Riaditeľ SOŠ v Snine oznamuje, že 2. kolo  - prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia dňa 17. júna 2014 v týchto odboroch:

  2487H01

  autoopravár - mechanik    4 miesta

  6317M

  obchodná akadémia  13 miest

  6445H

  kuchár  5 miest

  6456H

  kaderník  4 miesta

 • 29. 5. 2014

  Do galérie MS 2014 a Úsmev ako dar boli pridané fotografie.

 • PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného POMATURITNÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2014/2015

  21. 5. 2014

  Prijímacie konanie do prvého ročníka denného pomaturitného štúdia pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

  1. V školskom roku 2014/2015 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné pomaturitné dvojročné

  štúdium absolventov všetkých študijných odborov 63; 64 nasledovne:

  - študijný odbor 63; 64 30 žiakov/1 trieda.

  2. Prihlášky na štúdium podávajú uchádzači riaditeľovi školy:

  - v I. termíne do 31. mája 2014,
  - v II. termíne
  do 24. augusta 2014.

  3. Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka je:

  - úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v štud. odb. 63; 64 (fotokópia maturitného vysvedčenia),
  - dodržanie termínu doručenia prihlášky.

  4. Podmienky prijatia – forma a obsah: bez prijímacích skúšok.

  5. Riaditeľ školy navýši počet prijatých uchádzačov denného pomaturitného štúdia, pričom dodrží

  celkový počet tried stanovený zriaďovateľom.

  6. Tlačivá prihlášok sú k dispozícii u zástupcov riaditeľa školy.

   

  V Snine 19. 05. 2014               Ing. Štefan I v a n, riaditeľ SOŠ

   

 • PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2014/2015

  21. 5. 2014

  Prijímacie konanie do prvého ročníka denného nadstavbového štúdia pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

  1. V školskom roku 2014/2015 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné nadstavbové štúdium (dĺžka

  štúdia 2 roky) do týchto odborov:

  - študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie 30 žiakov,

  - študijný odbor 6426 L vlasová kozmetika 15 žiakov,

  - študijný odbor 3757 L dopravná prevádzka 15 žiakov.

  2. Prihlášky na štúdium podávajú uchádzači riaditeľovi školy:

  - v I. termíne do 31. mája 2014,
  - v II. termíne
  do 24. augusta 2014.

  3. Podmienkou prijatia uchádzačov na štúdium je úspešné ukončenie zodpovedajúceho učebného odboru,

  získanie výučného listu (fotokópia výučného listu je podmienkou) a zdravotná spôsobilosť.

  4. Podmienky prijatia – forma a obsah: bez prijímacích skúšok.

  5. Riaditeľ školy navýši počet prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch, pričom dodrží celkový počet tried stanovený zriaďovateľom.

  V Sninie, 19. 05. 2014              Ing. Štefan I v a n, riaditeľ SOŠ

 • Žiačky Strednej odbornej školy v Snine na krajskom kole v Prešove

  17. 5. 2014

  Dňa 13. 5. 2014 sa žiačky druhého ročníka odboru obchodná akadémia Strednej odbornej školy v Snine zúčastnili krajského kola súťaže Môj nápad pre región v Prešove. Súťaž je organizovaná  spoločnosťou Junior Achievement Slovensko.

  Pri príprave na súťaž sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti o regióne a zamýšľajú sa nad možnosťami jeho rozvoja v oblasti cestovného ruchu. Kristína Bobeničová súťažila s nápadom, ktorý niesol názov „Storočné spomienky“. Cieľom  nápadu bolo prezentovať vojenské cintoríny v okrese Snina nielen ako pietne miesto, ale aj ako turisticky zaujímavú lokalitu. Jej zámerom bolo osloviť hlavne mladých ľudí a poukázať na hrôzy vojny. Žiačka Natália Sotáková navrhla 2- dňový pobyt pre školské skupiny v obci Ulič. Prezentovala tým krásy Národného parku Poloniny, zaujímavosti v obci a jej okolí a ponúkla zaujímavé aktivity v prírode vhodné pre  žiakov základných, prípadne stredných škôl. 

     V limite 10 minút mali súťažiaci možnosť prezentovať svoj nápad, potom nasledovali otázky poroty. Odborná porota hodnotila hlavne komunikačné schopnosti súťažiacich, ich pohotové reakcie na položené otázky, reálnosť a realizovateľnosť nápadu. Tým je táto súťaž veľmi vhodnou príležitosťou pre rozvoj prezentačných zručností žiakov a neoceniteľnou skúsenosťou do budúcnosti pri ich ďalšom štúdiu aj pracovnom živote.

 • Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2014/2015

  17. 5. 2014

  Výsledková listina pre prvý a druhý termín PS

  PS_1_ter_2014(1).xls

  PS_2_ter_2014(1).xls

 • Súťaž družstiev prvej pomoci

  10. 5. 2014

   Územný spolok SČK v Snine usporiadal dňa 9.5.2014 súťaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl a Družstiev prvej pomoci  mladých stredných škôl okresu Snina v poskytovaní prvej predlekárskej pomoci. Súťaž  otvoril primátor mesta Ing. Štefan Milovčík.

  Za krásneho počasia a výrazného záujmu okoloidúcich občanov mesta sme sa aj my, žiačky Strednej odbornej školy v Snine, Kristína a Diana Bobeničové, Andrea Ivanisková, /študijný odbor obchodná akadémia/, Zuzana Tarkuličová, Daniela Labancová z nadstavbového štúdia a Dominika Sisaková z odboru daňové služby zapojili  s nadšením  do súťaže a výsledné prvé miesto nás naozaj potešilo.

  Keďže sme súťaživé, rady sme si porovnali získané vedomosti a zručnosti z prvej pomoci s rovesníkmi z ostatných sninských škôl. Odmenou bol obrovský pohár a vedomie, že v prípade potreby by sme vedeli zachrániť ľudský život.

 • 9. 5. 2014

  Do galérie máj 2014 -SČK 1. miesto boli pridané fotografie.

 • 6. 5. 2014

  Do galérie Maturita PČOZ boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria